Wang Gu Xian Qiong 2 – Everlasting Immortal Firmament 2

Wang Gu Xian Qiong 2 – Everlasting Immortal Firmament 2 Full Episode HD

Type: TV Series
Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Shounen
Released: 2018
Status: Completed
Other name: Everlasting Immortal Firmament 2nd Season, Ancient Celestial Firmament 2nd Season, Ancient Divine Pinnacle 2nd Season

Plot Summary: The second season of Wangu Xian Qiong.